Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Després de parlar amb Carme López, membre adjunta de la Secretaria de la Dona de la CONC, i de recopilar la informació que ens ha facilitat, podem dir que la situació de les dones a nivell laboral ha millorat poc

Queda ben recollit a l’informe del 8 de març del 2008 que fa la Secretaria de la Dona de la CONC, Les dones en el mercat de treball a Catalunya, situació i propostes sindicals. Segons aquest informe, “la societat s’ha estructurat a partir del binomi indissoluble treball productiu-treball reproductiu, tot i que mai s’explicita ni es comptabilitza aquesta segona part, ni s’ha incorporat aquesta realitat a l’organització de treball, que la dóna per suposada però no la reconeix. La incorporació de la dona al mercat laboral assalariat no ha anat acompanyada d’un repartiment de les tasques domèstiques dins de la família, ni de la creació d’alternatives socials per a la cura de les persones dependents, per la qual cosa continua sent una responsabilitat gairebé exclusiva de les dones. Aquesta és una de les causes centrals que configuren la segregació laboral”.

I continua: “Malgrat que la incorporació de les dones al mercat laboral de Catalunya ha anat creixent els darrers anys, no s’ha fet en condicions d’igualtat, sinó que s’ha generat un mercat clarament segregat en raó de sexe. Les situacions de desigualtat es reflecteixen en tots els àmbits de la vida laboral: salaris, categories, sectors d’ocupació, manca de promoció... I l’evolució actual del nostre mercat no ofereix gaires perspectives d’un canvi sensible, de manera que caldrà introduir mesures d’actuació per tal de reduir les discriminacions de gènere”.

També queda reflectit que “la presència de les dones se situa precisament en aquells sectors més vinculats a la reproducció social, és a dir, en aquelles activitats que proporcionen [...] els mecanismes per garantir-ne la supervivència col·lectiva com a entitat social i cultural. Aquestes activitats són un reflex de les activitats que les dones han desenvolupat tradicionalment a les llars (l’educació dels fills, l’atenció als malalts i als familiars de més edat i, en general, les tasques domèstiques habituals)”.

Per tot això, en aquest informe es fan algunes propostes sindicals: “Pal·liar [...] les diferents discriminacions que pateixen les dones en l’àmbit laboral”. També, aplicar i millorar la llei orgànica d’Igualtat entre Homes i Dones, durant el procés de negociació col·lectiva, per permetre que les dones tinguin un accés al mercat laboral en igualtat de condicions amb els homes i que els homes tinguin accés a la cura de les seves persones dependents. D’altra banda, es considera “necessària una nova organització del temps de treball que permeti l’harmonització de la vida personal i familiar amb la laboral”, i desenvolupar en cada sector i empresa el que estableix la llei d’Igualtat i l’Acord Interprofessional de Catalunya.
Es proposa també crear “la figura de la delegada i el delegat sindicals per la igualtat”, la concreció als convenis sectorials i d’empresa de l’Acord Interprofessional de Catalunya, en què es fa referència a la no discriminació per raó de gènere, igualtat salarial, formació, promoció, etc. Finalment, es demanen més recursos per a la inspecció de treball, per poder combatre la discriminació per raó de gènere en les relacions laborals.

Comissió de la Dona Lina Odena del PCC

Etiquetes de comentaris:


http://www.avant.cat/avant/uploaded_images/dona-788306.jpg